00000054

Aktuality

Velikonoční jarmark

V pátek 23. 3. se na Mírovém náměstí konal Velikonoční jarmark. Návštěvníci měli možnost zakoupit si výrobky žáků naší školy i jiných škol základních i mateřských a dětí z dětského domova, které vyrobili spoustu krásných velikonočních výrobků.

Turnaje ve fotbale
23. 3. 2018
Starší chlapci naší školy se zúčastnili turnaje ve fotbale. Umístili se na 1. místě a přivezli si putovní pohár. Byli vyhodnoceni jako nejlepší družstvo, hráli fair-play.
Turnaj vybíjené
Turnaj vybíjené

Žáci naší školy se zúčastnili turnaje ve vybíjené v Trutnově.

dívky 1. místo

chlapci 3. místo

Karneval „Vítejte v cirkuse“

Dne 14. 3. 2018 byl na naší škole uspořádán karneval s názvem „Vítejte v cirkuse“. Každá třída měla připravený svůj program, který předvedla ostatním. Bylo to zábavné, dětem se to velmi líbilo. Na závěr karnevalu byl tanec s hudbou a vyhodnocení jednotlivých vystoupení. Oceněni byli všichni.

Dny ředitelského volna

V souladu s § 24, odst.2., zákona č. 561/2004Sb., vyhlašuje ředitelství školy na dny 30.dubna 2018 a 7.května 2018 dny ředitelského volna. Volných dnů bude využito k vnitřním úpravám budovy školy.

Velikonoce

Od čtvrtka 29.března 2018 mají žáci  velikonoční prázdniny.

Pravidelná výuka začne v úterý 3.dubna 2018.

Velikonoční dílny

V týdnu od 12. 3. - 16. 3. 2018 začala jarní příprava (výzdoba nástěnek a oken). Pokračovala v pátek velikonočními dílnami. A završena bude v pátek 23. 3. Velikonočním jarmarkem na Mírovém náměstí, kde bude možnost zakoupit si výrobky žáků naší školy, které vyrobili v rámci vyučování a také velikonočních dílen.

Praktická škola-přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019 se nekonají.

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška, lékařské potvrzení pro studium na přihlášce je nutné.

Praktická škola jednoletá     78 - 62 - C/01

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu žáků.

Praktická škola dvouletá    78 - 62 - C/02

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením , kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Kritéria přijetí:

-ukončená povinná školní docházka v základní škole speciální či v základní škole praktické s kombinací s dalším zdravotním postižením

-hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

-předpoklad úspěšného zvládnutí výše uvedených oborů vzdělání.

Zápis do první třídy

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašujeme zápis do první třídy.

Zápis proběhne ve středu 4.dubna 2018 od 14,00 do 16,00 hodin v budově školy ve III.třídě v přízemí. Rodiče přinesou - rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doporučení SPC,PPP k zařazení.

Jarní prázdniny

V týdnu od 26.2. do 2.3.2018 mají žáci jarní prázdniny.

Školní výtvarná soutěž

Začátkem  prosince jsme opět zahájili velkou školní výtvarnou soutěž na  téma  ,,Zima“. Žáci malovali, kreslili a  vybarvovali. Snažili se výtvarně vyjádřit  zimní nálady  a zimní přírodu. Děti malovaly s velkým nadšením. Soutěž je bavila. Nejlepší výtvarné práce byly odměněny a zdobí vestibul naší školy.

Plavání

Žáci naší školy se účastní plaveckého kursu v kongresovém centru VEBA.  Dle plánu budou absolvovat 10 lekcí. Instruktorky plavání žáky seznamují,  jak se nebát vody, splývat, dýchat do vody, ukazují jim způsoby plavání  a v neposlední řadě poučují o bezpečnosti při kursu.  Žáci přicházeli s velkými obavami z vody.   Skvělé paní instruktorky jsou trpělivé a žáky rafinovaně motivují  k plaveckým dovednostem a  výkonům.

Halloween

Jako již tradičně byl Halloween ve znamení strašidelných kostýmů, duchů a dlabání dýní. Krásnou dýni, kterou jsme si vypěstovali na školní zahradě si žáci ve III. třídě vydlabali dle své fantazie.  Nedílnou součástí byla i výroba masek . Tato tvořivá činnost se žákům moc líbí a baví je. Dýňovými strašidly jsme si vyzdobili třídu a posléze i prostor před školou.

Knihovna Broumov

V polovině prosince jsme se vypravili s žáky III. třídy do Městské knihovny v Broumově. Byli jsme mile překvapeni změnami.  Krásné nové sezení pro pohodlí čtenářů bylo k nepřehlédnutí, nový barevný nábytek taktéž. A protože byl čas Vánoc, tak tu nechyběl ani krásně nazdobený vánoční stromek.

Paní knihovnice se nás ochotně ujaly, přečetly žákům úryvky z knih pro děti a navodily velmi milou a příjemnou atmosféru. Povyprávěly žákům, k čemu a komu knihovna slouží, podle čeho se mají orientovat, jak vybírat knížky a jak se ke knihám mají chovat, na koho se mají obrátit, když potřebují poradit. Poté žáky provedly celým prostorem knihovny. Žáci si pak půjčovali a prohlíželi knihy dle vlastního výběru a uvážení. Nakonec jsme luštili zajímavý vánoční kvíz. Městskou knihovnu navštěvujeme pravidelně a vždy je to pro žáky přínosné a poučné.

 

                                                                                                                    Za III. třídu P. Pancnerová

                                                                                                                                        V. Pasulyová

Pololetní prázdniny

Ve středu 31.ledna 2018 končí I. pololetí školního roku 2017/2018. Hned ve čtvrtek 1.února 2018 zahajujeme  druhé pololetí. V pátek  2.února 2018 mají žáci prázdniny.

Čert, anděl a Mikuláš

Dnešní den byl nejen na naší škole ve znamení obav, strachu a někdy i slziček. Celé dopoledne žáci nedočkavě vyhlíželi onu obávanou trojici čerta, Mikuláše a anděla.  ,, Přání‘‘ se žákům vyplnilo poslední vyučovací hodinu. K našemu překvapení k nám do školy zavítali hned tři čerti a jeden Mikuláš, anděl se bohužel nedostavil. V tomto, ne příliš, příjemném obsazení se i ti nejstatečnější z nejstatečnějších obávali nejhoršího. A bylo tomu opravdu tak. Nejenže se čerti vyptávali každého zvlášť na jejich chování, ale o spoustě hříšníků již věděli své. Z této nepohody žáky vysvobodila písnička a básničky, které žáci s roztřesenými bradami odříkali. Ti hodní byli obdarováni a spokojeni a ti ostatní slibovali nápravu. Tradici budeme jistě za rok opakovat.

Projektový den - Zdraví

Poslední pátek v měsíci se jako vždy konal projektový den. Tentokrát na téma „Zdraví“. Třída II. a III. se šla podívat do garáží k nemocnici, kde jsou vozidla záchranné služby, a kde na ně čekala sestřička, aby dětem pověděla, co všechno taková služba obnáší. Z auta žákům vytáhla i batoh s léky, ukázala jim fonendoskop, přístroj na měření saturace a srdečního rytmu, dýchací přístroj, zásobníky na kapačky a další zdravotní pomůcky. Žáci se mohli podívat i do sanitky, kde bylo spoustu dalších přístrojů a vybavení k záchraně lidského života.

Žákům se návštěva líbila a tímto ještě jednou velmi děkují paní Vodochodské, která se jim celou hodinu věnovala a trpělivě odpovídala na všechny dotazy.

Olympiáda v Polsku

Dne 8. listopadu 2017 se naše škola zúčastnila Olympiády v nedaleké obci Nowa Ruda – Dziekowiec v Polsku. Tato akce byla zorganizována za spolupráce s obcí Křinice. Žáci naší školy se s velkou vervou pustili do soutěžních disciplín. Skákali a podlézali překážky, házeli míčky na cíl, běhali slalom a plnili mnoho dalších zajímavých disciplín, u kterých měli možnost, ukázat své dovednosti a schopnosti. Soutěže byly zajímavé a žáky bavili. Konec celého programu byl hodně sladký. Žáci byli obdarováni koblihou a krásnými zelenými příšerkami na památku, diplomem a medailí.                                         Touto cestou bychom chtěli zároveň poděkovat paní starostce Křinic za umožnění se této akce zúčastnit.

Pouštění draků

Ve čtvrtek šli žáci II. třídy pouštět draky. Po velké přestávce šli na cyklostezku, kde je pěkné místo bez drátů a stromů. Měli s sebou tři draky. Děti s draky musely běhat, jinak by nelítaly. Byla to zábava. Na cestě pak větší kluci zkoušeli utíkat se žákem na vozíku a i s ním pouštět draka. Byli z toho pěkně udýchaní, ale drak letěl krásně. Na závěr se žákům podařilo dostat draka na strom. Naštěstí šel lehce dolů a do školy se žáci se vrátili se všemi draky.

Školní výtvarná soutěž

Začátkem listopadu jsme zahájili velkou školní výtvarnou soutěž na  téma : ,,Podzim“. Žáci malovali, kreslili a  vybarvovali. Snažili se výtvarně vyjádřit  podzimní pocity. Soutěž se vydařila. Nejlepší výtvarné práce byly odměněny a zdobí vestibul naší školy.

Školní dopravní soutěž

V říjnu proběhla na našem školním hřišti velká dopravní soutěž. Připravili se přílby, koloběžky, kola,  mohlo se začít. Žáci si procvičili správnou koordinaci na kole, jízdu  kolem překážek, namalovali si semafor. Akce byla dětmi velmi pozitivně přijata. Jízda na kole je totiž velmi baví. K tomu všemu nám svítilo teplé podzimní slunce.

Houby

V pátek 8. 9. 2017 se třetí třída vydala hledat houby na nedaleká Pasa. V lese nás čekalo velké překvapení. Nejenže jsme se občerstvili spoustou ostružin, ale hub bylo tolik, že jsme je ani nepobrali. Převažovaly podhříbky a pravé hřiby. Všichni se vraceli z lesa spokojeni a příjemně unaveni.

Drakiáda

Drakiáda v naší škole proběhla za nepříznivých povětrnostních podmínek. Draci ne a ne vzlétnout. Naběhali jsme spoustu kilometrů, ale stálo to za to. Nakonec draci vzlétli a my jsme měli velikou radost.

Konec října byl ve škole ve znamení Halloweenu

Konec října byl ve škole ve znamení Halloweenu. Žáci třetí třídy si strašidelný svátek opravdu užili. Od rána probíhala ve třídě pracovní nálada. Vyráběli se netopýři, duchové, masky, kostlivci, pavouci i pavučiny…a spousta jiných halloweenských věciček. Nechybělo ani dlabání dýní, které nám krásně svítily a zdobily třídu. Halloween se vydařil a všichni si ho pěkně užili.

Výstava

V pátek 31. 10. 2017 žáci II. a IV. třídy navštívili výstavu obrazů z česko-polského plenéru. Obrazy byly různorodé. Některé barevné, některé namalované pouze obyčejnou tužkou. Viděli jsme tam sovu, psa, srnku, papouška, faraona, piráta z Karibiku, obrázek zimy, koláž na téma láska a ještě mnoho dalších krásných obrazů. Výstava se nám moc líbila a těšíme se na další.

Výběrové řízení

V září 2017 proběhlo výběrové řízení na výměnu 12 kusů střešních oken.

Olympiáda Nowa Ruda
Olympiáda Nowa Ruda
V sobotu 7. října 2017 byla část žáků I. stupně Základní školy na sportovní olympiádě v Nowe Rudě v Polsku.
Výlet Křinice
Výlet Křinice
V pátek 15. září šla naše II. třída na výlet na houby na Pasa. Našli jsme hřiby, podhříbky, klouzky, modráky. U kapličky sv. Huberta jsme se nasvačili a pak už jsme došli do Křinic, odkud jsme se vrátili do Broumova autobusem. Po ranním mrholení se vyčasilo a zbytek výletu už bylo hezky.
Wenet
Wenet
Ve čtvrtek 7. září šla II. třída do zoologické zahrady. Zvířátkům žáci nesli nasbíraná jablíčka. Pan Weber dětem dovolil zvířata nakrmit.