00000043

Základní údaje

Obory vzdělávání
1. 79-01-B/01 Základní škola speciální kapacita 20
2. 79-01-C/01 Základní škola

kapacita 105

3. 78 - 62 C/01 Praktická škola jednoletá

kapacita 7

4. 78 - 62 -C/02 Praktická škola dvouletá       

kapacita 12
Škola sdružuje

 

I. Základní škola kapacita 120 IZO: 102 266 069
II. Školní družina kapacita 25 IZO: 110 011 589
III. Školní jídelna kapacita 300 IZO: 110 200 586

IV. Praktická škola

  IZO: 181 409 3626
Vymezení činnosti
Hlavní činnost: Uskutečňuje základní a střední vzdělávání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Poskytuje zájmové vzdělávání. Uskutečňuje školní stravování.
Doplňková činnost: Provozuje hostinskou činnost
Statutární orgán: Ředitelka Mgr. Petra Pancnerová
Založení školy: 02. 09. 1949
Zařazení do sítě: 17. 06. 1996, 21. 11. 2017
IČO: 70 836 469
Identifikátor školy: 600 024 121
Základní informace
Název: Základní škola a Praktická škola, Broumov
Adresa: Kladská 164, 550 01 Broumov
Zřizovatel: Královéhradecký kraj, IČO: 70 889 546, Pivovarské náměstí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové, od 01. 07. 2001.
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovací listina: Vydaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účinností od 1. ledna 2006. Č.j. : 24024/SM/2005.

00000044

Školská rada

Školská rada
Dne 21.9.2020 proběhly volby do školské rady.V letošním školním roce bude Školská rada spolupracovat ve složení.
PhDr. Dagmar Sokolová - zástupce za školu
Liana Cholevová - zástupce za zřizovatele
Vágnerová Hana - zástupce za rodiče
Věříme v dobrou spolupráci.
Školská rada vznikla v říjnu 2005 dle par. 167 zák. č. 561/2004 Sb. jako orgán podílející se na správě školy. Zasedá 2x ročně. Povinnosti jsou stanoveny na základě par.168 zákona: 
 • projednává rozpočet školy
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • projednává rozpočet školy
 • podílí se na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy
 • Složení Školské rady:
 • PhDr. Dagmar Sokolová – zvolený zástupce pedagogických pracovníků školy
 • p. Renata Urbanová – zvolený zástupce zákonných zástupců žáků školy
 • p. Liana Cholevová – za zřizovatele
21. září 2020 proběhnou volby nového člena zákonného zástupce žáků do školské rady.

00000045

Seznam pracovníků

Ředitelka školy Mgr. Pancnerová Petra
Zástupce ředitele školy PaedDr. Rohanová Zdena
Ekonom školy Ing. Felgrová Miluše
Vedoucí školního stravování Suchánková Petra
Učitelé Mgr. Balcarová Mája
  Ing. Dostálová Monika
  Mgr. Petrová Daniela
  PhDr. Sokolová Dagmar
  Hassan Adéla
  Michálková Dagmar
  Lamková Zdena
  Kollertová Petra
  Šmegr Bohumil
  Mgr. Nováková Pavla
Vychovatel ŠD Šťovíčková Ines
Asistenti pedagoga Jungová Romana
  Jirásková kateřina
  Svatošová Jitka
  Prchalová Klára
  Šťovíčková Ines
Školník Exnerová Blanka
Uklízečky Exnerová Blanka
  Gagová Jana
Pracovníci školní jídelny Prosová Jitka
  Chotěborská Marta
  Strelec Pavel

00000046

Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby žákům školy, jejich zákonným zástupcům i pedagogům
 • Výchovný poradce Mgr. Pavla Nováková
 • Školní metodik prevence PhDr. Dagmar Sokolová
Konzultační hodiny:
výchovný poradce
úterý 11:00 – 11:45 hod.
středa 10:00 – 10:45 hod.
metodik prevence
úterý 13:00 – 13:45 hod.
středa 10:00 – 10:45 hod.
Po domluvě lze domluvit konzultační hodiny individuálně.

00000048

Rozpočet PO

Rozpočet PO na rok 2020
mzdy 8669596 vlastní výnosy - hl. činnost 350000
OON 233000 výnosy doplň.činnost 1250000
odvody 3609080 náklady - hlavní  činnost 14663792
FKSP 173392 náklady - doplň. činnost 1250000
ONIV 129946 neinvestiční příspěvky a dotace 14077436
NIV celkem 12815014    
limt zam. 19,7858    
Střednědobý výhled organizace pro roky 2019 - 2020
vlastní výnosy vlastní náklady na náklady náklady neinvest. výsledek neinvest.
výnosy doplň. výnosy hlavní doplň. celkem příspěvky a hospodaření dotace a
hl.činnost činnost celkem činnost činnost   dotace (doplň.čin.) příspěvky
325,000 1060,000 1385,000 10902,600 1060,000 11962,600 10577,600 0 0
330,000 1065,000 1395,000 10928,700 1065,000 11993,700 10598,700 0 0
Rozpočet PO na rok 2019
mzdy 8441,899 vlastní výnosy - hl. činnost 1432,5
OON 300 výnosy doplň.činnost 1250
odvody 2972,246 náklady - hlavní  činnost 14648,3
FKSP 168,838 náklady - doplň. činnost 1250
ONIV 137,462 neinvestiční příspěvky a dotace 13215,8
NIV celkem 12020,445    
limt zam. 20,82    

 

Rozpočet PO na rok 2017
mzdy 5951,147 vlastní výnosy - hl. činnost 314,97
OON 275,000 výnosy doplň.činnost 1 050,00
odvody 2 116,890 náklady - hlavní  činnost 9 948,65
FKSP 119,023 náklady - doplň. činnost 1 050,00
ONIV 144,469 neinvestiční příspěvky a dotace 9 633,68
NIV celkem 8 606,529    
limt zam. 18,830    

00000047

Kontakty

Adresa školy:

Kladská 164
550 01 Broumov

Telefon: 491522194 – škola
491524261 – školní jídelna

e- mail školy: zvs.broumov@seznam.cz

Web školy: www.zssbroumov.cz

ID datové schránky: ejq6tja

00000086

Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Praktická škola, Broumov, je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob.
Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
-jméno a příjmení
-rodné číslo (popřípadě datum narození)
-státní občanství
-místo narození
-místo trvalého pobytu
-údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání
-datum zahájení vzdělávání ve škole
-údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole
-vyučovací jazyk
-údaje o znevýhodnění žáka
-údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského ařízení, o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi
-údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
-datum ukončení vzdělávání ve škole
 
Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob.
Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, v Broumovském zpravodaji, výstavkách prací ve škole. Ve škole se provozuje kamerový systém. Provoz systému  zohledňuje ochranu práv žáků, zaměstnanců a návštěvníků školy ve vztahu k zájmům školy. Na základě školského zákona jsou údaje poskytovány SVP, SPC, PPP, Městskému úřadu (odbor školství, sociální) a ČŠI.
Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má právo kdykoli souhlas odvolat. Škola  zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.
Kontaktní údaje správce:
Základní škola a Praktická škola, Broumov, Kladská 164, tel. 491522194, e-mail: zvs.broumov@seznam.cz
Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů:
jméno Bc. Hana Wilkeová, tel. 732 781 068, e-mail poverenec@dsobroumovsko.cz