00000051

OS Sen
Jedná se o dobrovolné sdružení zákonných zástupců žáků a občanů, kteří se zajímají o práci školy a výchovu dětí a mládeže.
Občanské sdružení SEN bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR 6. 6. 2005.
  Cíl sdružení:
  • podpora výchovně vzdělávací práce školy, především akcí nad rámec vyučování
  • koordinace výchovného působení rodiny a školy
  • správa finančních prostředků sdružení
  • organizační a finanční podpora sportovních a kulturních akcí pro žáky školy
Zdroje financí:
  • dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  • dotace a granty poskytnuté státními nebo jinými orgány
  • výnosy z hospodářské činnosti sdružení
 
Vzhledem k tomu, že sdružení disponuje s poměrně malým finančním obnosem, nebyl zřízen účet u žádného finančního ústavu. V případě, že by byl náš grant schválen, použili bychom účtu školy, při které bylo sdružení založeno. Občanské sdružení SEN, které pracuje při Základní škole, Broumov, zpracovalo projekt „Tvoříme a pracujeme s hlínou.“ Cílem tohoto projektu je snaha získat finanční prostředky na zakoupení vybavení keramické dílny, kterou základní škola vybudovala ze svých vlastních zdrojů nákladem ve výši 550 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že zatím škola nedisponuje dalšími volnými prostředky na plné vybavení dílny a nelze očekávat, že bude poskytnuta pomoc ze strany zřizovatele, rozhodli zástupci rodičů žáků školy využít této možnosti s cílem získat finanční prostředky a poskytnout je škole na nákup hrnčířských kruhů. 
 
 
V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., bylo občanské sdružení SEN přeregistrováno na spolek SEN. Spolek je dobrovolným sdružením zákonných zástupců žáků a  občanů, kteří se zajímají o práci školy a o výchovu dětí a mládeže. Členem spolku je občan uvedený v členství, starší 18 let, který souhlasí se stanovami. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit a být volen do jeho orgánů a osobně se účastnit schůzí spolku a rady. Jeho hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.
 
Současné vedení  spolku:
  • PhDr. Dagmar Sokolová – učitelka ZŠ
  • PaedDr. Zdena Rohanová – zástupce ředitele školy
  • Renata Urbanová – zástupce rodičů